Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Senkron İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikası, insana yatırımı temel alarak nitelikli bireylerin istihdam edilmesini sağlamak, kendilerini geliştirebildikleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar sunarak fırsatlar yaratmak, etkin ekip çalışması ile verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir.

Senkron İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin insan kaynakları politikası, insana yatırımı temel alarak nitelikli bireylerin istihdam edilmesini sağlamak, kendilerini geliştirebildikleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar sunarak fırsatlar yaratmak, etkin ekip çalışması ile verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, ilgili birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

 • İşe alım süreçlerinde işe uygunluk kriterleri temel alınarak, herhangi bir ayrım yapılmadan fırsat eşitliği sunulmaktadır.
 • Çalışanlarımız arasında iş ilişkilerinde dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, yaş ve benzeri ayrımlar yapılmaksızın adil davranış gözetilmektedir.
 • Çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi yönünde imkanlar sağlanmaktadır.
 • Adil ücret sistemi, performans değerlendirme sistemi ile uygulanmaktadır. Göreve göre ücretlendirme yapılmakta, benzer işi yapan çalışanlar benzer ücretler almaktadır.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanması, ayrılan çalışanlarımızın yasalara uygun olarak tüm haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.
 • Şirket içi terfi ve atamalar deneyim, performans, çalışma süresi ve benzeri kriterler ile değerlendirilmekte ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımız ticari hayatın gerektirdiği küçük ölçekli promosyon, hatıra ve benzeri ürünleri kabul edebilir veya hediye olarak sunabilirler. Nakdi ve nakde dönüşebilecek hiçbir hediye kabul ve teklif edilemez.
 • Çalışanlarımıza ait özel bilgiler hukuki zorunluluk gerektiren durumlar dışında onayları alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
 • Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Şirket içi düzenlemelere göre oluşturulan güvenlik talimatı prosedür ve yönetmelikleri ile çalışanlar bilinçlendirilir. İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınır.
 • Çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
 • Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksamaya neden olmaması için yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır. 
 • Çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen dikkate alınır.
 • Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.
 • Çalışanlara yönelik olarak pay edindirme planları oluşturulabilir.
 • Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. Çalışanların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde durumu bildirmeleri için teşvik edilir. Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik tüm önlemler alınır.
 • Çalışan hakları gözetilir, Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için şikâyet mekanizmaları geliştirilir.
 • Şirketimiz her türlü kötüye kullanım, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet alındığı ve/veya verildiğine veya yolsuzluk ihtimaline dair herhangi bir şüphe olması halinde, usulünce gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen sonuçlara göre İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile bağlı mevzuatları ile Şirket Yönetmelikleri uyarınca uygun görülecek yaptırım ve/veya yaptırımlar uygulanır.

Sosyal Sorumluluk

Şirket, her tür faaliyetine ilişkin olarak, toplum, doğa ve çevreye duyarlı politikalar uygulamaktadır.

Şirket, çevreci üretim teknolojilerini seçer ve sürekli geliştirir, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyar ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirir.

Çalışanların sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almaları desteklenir.

Şirket, çevrenin iyileştirilmesine yönelik girişimleri destekler. Şirket içi düzenlemelere göre oluşturulan çevre yönetim sistemleri, atık yönetimi ve diğer ilgili prosedür ve yönetmelikler ile çalışanlarımız ve tüm menfaat sahiplerimiz bilgilendirilir.

Etik Kurallar

Etik Kurallar tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları tanımlamak ve tüm çalışanların Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenler.
Şirketimiz Etik İlkelere bağlılığa öncelik verir ve şirket kültürünün temel yapısını oluşturan unsurlar olarak kabul edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanlarının aşağıda yer alan etik kurallara uymaları ve görevlerini bu doğrultuda yerine getirmeleri beklenmektedir.
Yönetim Kurulu, Kuralların nihai olarak yorumlanmasından sorumludur ve herhangi bir zamanda, geçerli olan yasa hükümlerine tabi olmak üzere Kurallarda değişiklik yapabilir.

Mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Şirketimiz gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder, Şirket içi düzenlemelere uyum sağlanır. 
 
Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre ulusal ve uluslararası standartlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında hazırlanır.
 
Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlar bilgilendirilir, şirket içerisinde benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere azami düzeyde uyum gösterilmesi gözetilir. 

Müşteri, Tedarikçi ve İş Ortakları
Müşteri, Tedarikçi ve İş ortakları ile olan ilişkilerde dürüst, saygılı, adil ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket edilir.
Müşteri, Tedarikçi ve İş ortaklarının haklarını korur, itirazlarını dikkate alır.
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren anlayışla çalışılır. Müşterilerin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini kazanmayı hedefler.
Müşteri, Tedarikçi ve İş ortaklarının gizli bilgileri korunur.
 
Hissedarlar
Hissedarların yasalarla belirlenmiş olan hak ve çıkarları korunur. Açıklanması gereken hususlar hissedarlara ve kamuoyuna tam zamanında ve eksiksiz olarak duyurulur. Şirketimiz büyüme ve kar odaklı olarak hissedarlarının hakları gözetilerek yönetilmektedir. Yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.
Hissedarlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.
Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin ‘’Bilgilendirme Politikası’’ çerçevesinde yapılır.
Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
 
Çalışanlar
İşe alım süreçlerinde işe uygunluk kriterleri temel alınarak, herhangi bir ayrım yapılmadan fırsat eşitliği sunulur.
Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt edilir.
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanması, ayrılan çalışanlarımızın yasalara uygun olarak tüm haklarından faydalanabilmesi sağlanır.
Çalışanlara ait özel bilgiler hukuki zorunluluk gerektiren durumlar dışında onayları alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. İnsan haklarına saygılı çalışmalar ve politikalar izlenir.
Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.
Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez.
Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, yıllık izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesi sağlanır.
Çalışanlar ile nezaket ve saygı çerçevesinde iletişim ortamı sağlanarak, baskı ortamı doğurmadan karar alma sürecine dâhil olmaları sağlanır.
Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.
 
Çıkar Çatışması
Çalışanlar, yöneticiler ve ortaklar çıkar çatışmasından uzak durarak görevlerini ve yetkilerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yerine getirmekle mükelleftirler.
Çalışanlar, ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlayamaz. Faaliyetleri ile ilgili vereceği kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmezler. 
 
Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, şirketin çıkarlarını her şeyden üstün tutar, şirket kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
Çalışanlar Şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirketin saygınlığını korumaya, şirket menfaatlerini gözetmeye azami özeni gösterirler.
Şirket bireysel çıkarlar ile Şirketin veya tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik her türlü tedbiri alır.
 
Sektör ve Rakipler
Şirket, Rakip sektör şirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karşılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder, Rekabet Hukuku Kurallarına uyar, adil olmayan bir şekilde ticareti sınırlayan, rakipleri piyasa dışında tutacak eylemlere katılmaz. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.
Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına önem verir. 
Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.
 
Gizlilik
Şirketçe sağlanan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve tüm menfaat sahipleri ile yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması kapsamında değerlendirilir.
İçsel bilgilere ulaşabilen çalışanların imzalamış oldukları iş sözleşmesi ve/veya gizlilik sözleşmesi hükümleri ile diğer şirket için düzenlemeler çerçevesinde söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Şirket çalışanları içsel bilgilerle ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilir.
Şirket çalışanları, içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz.
Şirket, çalışanlarına ve tüm menfaat sahiplerine ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir.
 
Sosyal Sorumluluk ve Çevre
Şirket sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında topluma, doğaya ve çevreye duyarlı politikalar uygular, çalışanlarını sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almaları konusunda destekler.
Çevresel kural ihlallerinden kaçınır, çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.
Şirket doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.
 
Çalışanların Uyması Gereken Kurallar
Çalışanlar yasalara, Etik Kurallara ve diğer Şirket içi düzenlemeler ile yönetmeliklere uymakla yükümlüdürler.
Çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
Yöneticiler ve çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket eder.
Şirkete ait bilgiler, her türlü şirket varlığı, çalışanlar tarafından sadece Şirket işi için, Şirket amaçları doğrultusunda kullanılır. Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına dikkat edilir.
Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
Çalışanlar Şirket dışında başka bir işte görev alamazlar.
Çalışanlar Etik Kurallara uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içi yetkili mercilere başvururlar. Genel hukuk hükümleri gereği adli işlem talebi halinde Şirket Yönetimi ile gerekli işbirliğini tesis ederler.
 
Bu düzenleme Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, 17 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.